Blog

Článok z vedeckej medzinárodnej konferencie mediátorov 2015

Súčasný stav v uplatňovaní školskej mediácie na ZŠ v Nitrianskom kraji. Abstrakt Cieľom príspevku bolo zmapovať situáciu v uplatňovaní školskej mediácie na základných školách v Nitrianskom kraji. Na získanie údajov pre spracovanie analýz sa použil elektronický dotazník, ktorý bol adresovaný vedeniu základných škôl v Nitrianskom kraji. Dotazníkové otázky boli zamerané primárne na získanie informácii o rozsahu a charaktere preventívnych programov a miere záujmu…
viac