Článok z vedeckej medzinárodnej konferencie mediátorov 2015

Súčasný stav v uplatňovaní školskej mediácie na ZŠ v Nitrianskom kraji.

Abstrakt

Cieľom príspevku bolo zmapovať situáciu v uplatňovaní školskej mediácie na základných školách v Nitrianskom kraji. Na získanie údajov pre spracovanie analýz sa použil elektronický dotazník, ktorý bol adresovaný vedeniu základných škôl v Nitrianskom kraji. Dotazníkové otázky boli zamerané primárne na získanie informácii o rozsahu a charaktere preventívnych programov a miere záujmu o uplatnenie školskej mediácie. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že väčšina respondentov má skúsenosť s nejakou formou preventívneho programu, najčastejšie krátkodobého charakteru. Zároveň sa potvrdila potreba propagovania a uplatňovania školskej mediácie, ako jedného zo spôsobov riešenia konfliktov nenásilnou cestou.

Kľúčové slová

konflikt, mediácia, riešenie konfliktu, prevencia, školská mediácia, škola, nenásilná komunikácia

Článok vo formáte PDF