Mediácia

Čo je mediácia?

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediácia ako metóda – s teoretickou definíciou role mediátora a špecifikovanými fázami, postupmi a technikami – je založená na prístupe zmierlivého riešenia konfliktov, smerujúceho k dohode za účasti nestrannej a neutrálnej osoby.

Princípy mediácie:

 • Dobrovoľnosť
 • Dôvernosť
 • Nestrannosť
 • Zameranie na budúcnosť
 • Zmena súperenia na spoluprácu
 • Sloboda v rozhodovaní
 • Ukončenie sporu výhra/výhra

7-krokový model Mediačného konania

Príprava mediácie

 • Podnet k mediácii/informatívne stretnutie
 • Úvod spoločného stretnutia
 • Začatie mediácie v zmysle zákona o mediácii 420/2004 Z.z.

Priebeh mediácie

 • Rekonštrukcia sporu/neprerušovaný čas
 • Definovanie sporu
 • Hľadanie riešení
 • Ukončenie mediácie

Postup po ukončení mediácie

 • Je na dohode zúčastnených

Kto je mediátor?

Musí to byť nevyhnutne právnik? Psychológovia a sociálni pracovníci namietali, že mediácia nie je o práve, ale o riešení konfliktu – podstatnou charakteristikou je komunikačná zručnosť, základné vedomosti z oblasti psychológie a medziľudských vzťahov, najmä oblasť konfliktov. V roku 2004 sa presadil model, že mediátor nemusí byť právnik, ale musí mať dlhú odbornú prípravu. Odborná príprava mediátorov, viac tu

Rola mediátora

Úlohou mediátora je:

 • Oboznámiť účastníkov mediačného stretnutia ako proces prebieha
  uistiť účastníkov, že každý z nich dostane priestor na vyjadrenie – svoj neprerušovaný čas
 • Udržiavať komunikáciu zameranú na spor a jeho riešenie
 • Pomáha vyjasniť a identifikovať jednotlivé body sporu s cieľom vyjadriť vlastné prežívanie udalosti sporu každého účastníka
 • Podnecuje diskusiu
 • Pomocou vhodných otázok pomáha sprostredkovať rôzne perspektívy videnia sporu

Úlohou mediátora nie je:

 • Radiť
 • Robiť rozhodnutia v mene účastníkov
 • Nerozhoduje o správnosti alebo nesprávnosti riešenia
 • Nehodnotí
 • Neposkytuje právne, finančné alebo iné odborné služby (mediátor po dohode s účastníkmi prizve špecialistu, experta, ak to vyžadujú okolnosti sporu)

Spory vhodné na mediáciu:

Občiansko-právne vzťahy (susedské, dedičské, vlastnícke a spoluvlastnícke)

Rodinnoprávne vzťahy (úprava striedavej starostlivosti o deti, vyživovacia povinnosť voči rodičom, spolunažívanie partnerov, manželov, ...)

Obchodnozáväzkové vzťahy (komerčná oblasť, vnútropodnikové vzťahy, dodávateľsko-odberateľské spory, ...)

Pracovnoprávne vzťahy (podriadený/nadriadený, medzi zamestnancami navzájom, nedodržiavanie kolektívnych zmlúv, všetko čo sa týka pracovného pomeru)

Zákony:

 • 122/2013
 • 420/2004
 • 391/2015
 • 327/2005
 • 337/2001 vyhláška