Článok z vedeckej medzinárodnej konferencie mediátorov 2019

Transformácia konfliktov v profesijnej komunikácii zdravotného asistenta a farmaceutického laboranta s využitím nenásilnej komunikácie.

Abstrakt       

Cieľom príspevku je evaluácia pilotného projektu s názvom Transformácia konfliktov v profesijnej komunikácii na strednej zdravotníckej škole s využitím nenásilnej komunikácie a školskej mediácie. Projekt prebiehal na Strednej zdravotníckej škole v Nitre.

Na získanie údajov boli použité elektronické dotazníky. Projektu predchádzal prieskum, ktorého cieľom bolo zmapovať potreby, názory a postoje žiakov v oblasti komunikácie           a riešenia konfliktov, ktorí už odišli zo školy a tiež tých, ktorí sú v maturitnom ročníku. Následne bol zostavený výučbový plán. Po ukončení projektu prebehlo opäť elektronické dotazovanie so zámerom zhodnotiť priebeh projektu. Výsledky potvrdili, že zo strany žiakov je potreba riešenia konfliktov vysoko aktuálna. Žiaci si mohli trénovať a  precvičovať rôzne alternatívy riešenia konfliktov aktívnym spôsobom ako je hranie rolí, skupinová práca, nácvik komunikačných situácií atď. Po ukončení projektu žiaci predstavili svoje výstupy v rôznych variantoch – postery, prezentácie, krátke videá alebo hranie rolí.

Kľúčové slová          

Aktívne počúvanie, empatia, konflikt, mediácia, školská mediácia, nenásilná komunikácia, pocity, potreby, prevencia.

 Článok vo formáte PDF