Dohodnúť sa je lepšie ako sa súdiť

Riešenie sporov mimosúdnou cestou

Konflikty sú prirodzenou súčasťou života. Kým jedni sa na konflikty pozerajú ako na niečo deštruktívne, iní vidia príležitosť na zmenu. A to je dôvod, prečo má mediácia zmysel. Každý z nás má možnosť rozhodnúť sa ako zareaguje a to vo všetkých momentoch svojho života. Keby sme si uvedomovali akú moc máme ovplyvniť svoje životy a konania, boli by sme viac otvorení na riešenia a aktívne vyhľadávanie spolupráce. Či si to chceme alebo nechceme pripustiť, emócie sú súčasťou našej osobnosti. Prežíva ich každý z nás a dá sa s nimi úžasne pracovať. Ak sme plní hnevu ponorení v nenávisti, ochudobňujeme o pokoj a radosť seba a svoje okolie a zlosť zatieni naše triezve a racionálne uvažovanie. Naopak, ak sa v živote sústredíme na radosť, pokoj a láskavosť, vedome budeme mať moc ovplyvniť naše konanie týmto smerom.

Ľudia prichádzajúci na mediáciu sú často vyčerpaní, frustrovaní a zničení niekoľkoročnými spormi. Neriešený konflikt je pre naše telo toxický a oberá nás o životnú energiu a pokoj. V hľadaní alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov nájdeme optimálnu cestu, rozhodnutie. V mediácii ide hlavne o spokojnosť klientov a vyriešenie sporov tak, aby boli obe strany spokojné. V súdnom procese ide o interpretáciu zákonov. To ako bude vyzerať výsledná dohoda na konci mediácie je o schopnosti a osobnostnej zrelosti zúčastnených. Mať vôľu a byť nastavený dohodnúť sa, vedieť ustúpiť, súhlasiť so spoluprácou a mať úctu k názoru iného, to nedokáže každý. Preto niekedy mediácia nezačne práve pre „zaťatosť“ a neochotu dohodnúť s druhou stranou sporu.

Nezabúdajme aj na to, akým spôsobom pristupujeme ku riešeniu konfliktov. Taký spôsob a vzor správania totižto odovzdávame aj našim deťom. Nečakajme, že deti budú reagovať inak, ak nevidia ochotu ku spolupráci u dospelých. Preto je veľmi užitočné zavádzať metódu mediácie do škôl, známu ako rovesnícka-peer mediácia, ktorá učí deti aktívnym spôsobom riešiť svoje konflikty bez prítomnosti autorít.

Čo je teda mediácia?

Je to mimosúdne riešenie sporov. Ide o nedirektívny spôsob vedenia komunikácie, o intervenciu tretej strany – mediátora, smerom ku dosiahnutiu dohody v spore, v ktorom sa sporiace strany ocitli. Rola mediátora, ako aj fázy, postupy a techniky mediačného procesu sú teoreticky definované a špecifikované. Mediácia nie je o práve (interpretácii zákonov) ale o spôsoboch riešenia konfliktu, a preto je jej podstatou komunikačná zručnosť a vedomosti z oblasti psychológie a medziľudských vzťahov.

Princípy mediácie sú: dobrovoľnosť, dôvernosť, nestrannosť, zameranie na budúcnosť, premena súperenia na spoluprácu, sloboda v rozhodovaní, ukončenie sporu výhra/výhra, neformálnosť.

Ako prebieha mediácia?

Zvyčajne navrhovateľ osloví mediátora, ktorý dá podnet na riešenie sporu mediáciou. Je to informatívne stretnutie s cieľom posúdiť vhodnosť sporu na mediáciu. Pokiaľ je spor vhodný na mediáciu, mediátor následne kontaktuje druhú stranu sporu a po vzájomnej dohode sa stretnú. Podľa zákona o mediácii 420/2004 Z. z., mediácia začína podpísaním Dohody o začatí mediácie. Počas mediačného stretnutia majú účastníci možnosť „rekonštrukcie“ sporu, kde vyjadrujú svoje pohľady na daný konflikt, každý v svojom neprerušovanom čase. Mediácia končí podpisom Dohody o mediácii všetkými zúčastnenými stranami. Takáto dohoda je pre účastníkov mediácie záväzná.

Kto je mediátor?

Mediátor je nezávislá a nestranná osoba. Keďže ide o mimosúdne riešenie sporov, mediátor nemusí byť nevyhnutne osoba s právnym vzdelaním, podmienkou je mať ukončené vysokoškolské štúdium a absolvovať odbornú prípravu mediátorov. Mediátor je zapísaný a vedený v registri mediátorov na stránke MS SR. Mediátorove kompetencie sú jeho schopnosti a zručnosti v oblasti medziľudskej komunikácie. Je to osoba, ktorá aktívne počúva, vie narábať s emóciami a potrebami klientov v konflikte, premieňa obvinenia na vecné požiadavky, pomáha formulovať neutrálne výroky, počúva čo je „za slovami“, sleduje dynamiku procesu a vytvára vzťah spolupráce. Dohliada na dodržiavanie pravidiel, zabezpečuje a podporuje rovnosť príležitosti pre všetky zúčastnené strany. Počas procesu dáva aktívne spätnú väzbu a sumarizuje jednotlivé kroky stretnutia.

Úlohou mediátora je:

 • oboznámiť účastníkov mediačného stretnutia s tým, ako proces prebieha;
 • uistiť účastníkov, že každý z nich dostane priestor na vyjadrenie – svoj neprerušovaný čas;
 • udržiavať komunikáciu zameranú na spor a jeho riešenie;
 • pomôcť vyjasniť a identifikovať jednotlivé body sporu s cieľom vyjadriť vlastné prežívanie udalosti sporu každým účastníkom;
 • podnecovať diskusiu;
 • pomáhať sprostredkovať rôzne perspektívy videnia sporu pomocou vhodných otázok.

Úlohou mediátora nie je:

 • radiť ako vzniknutý problém vyriešiť.
 • robiť rozhodnutia v mene účastníkov;
 • rozhodovať o správnosti alebo nesprávnosti riešenia, na ktorom sa zhodli účastníci sporu;
 • hodnotiť vzniknutý problém, príp. správanie sa účastníkov sporu;
 • poskytovať právne, finančné alebo iné odborné služby (ak si to okolnosti sporu vyžiadajú, mediátor po dohode s účastníkmi prizve špecialistu/experta).

 

Spory vhodné na mediáciu:

Občiansko-právne vzťahy (susedské, dedičské, vlastnícke a spoluvlastnícke).

Rodinno-právne vzťahy (úprava striedavej starostlivosti o deti, vyživovacia povinnosť voči rodičom, spolunažívanie partnerov, manželov ap.).

Obchodno-záväzkové vzťahy (komerčná oblasť, vnútropodnikové vzťahy, dodávateľsko-odberateľské spory ap.).

Pracovno-právne vzťahy (vzťah podriadený – nadriadený, vzťahy medzi zamestnancami,  resp. ostatné oblasti týkajúce sa pracovného pomeru).