Rešpektujúca komunikácia

Vychádza z filozofie Marshalla B. Rosenberga, ktorý rozvinul koncept nenásilnej komunikácie - NVC (Nonviolent Communication). Tento koncept predstavuje komunikáciu založenú na vnímaní seba aj druhých a na vnímaní vlastných pocitov a potrieb a pocitov a potrieb druhých. Nenásilná komunikácia prináša oslobodzujúci pohľad na naše negatívne skúsenosti, pomáha meniť zaužívané vzorce správania, predchádza napätiam, úspešne rieši konflikty a vytvára vzťahy založené na dôvere, úcte a spolupráci.
Koncept nenásilnej komunikácie využívajú vychovávatelia, učitelia, mediátori, rodičia a pracovníci v pomáhajúcich profesiách po celom svete.

Odporúčaná literatúra:

                    

Najbližší tréning Rešpektujúcej komunikácie: TU