Etický kódex kouča

Etický kódex kouča podľa International Coach Federation (ICF)

Úvod do Etického kódexu

Kto sme

Základným poslaním Medzinárodnej federácie koučov (ICF) je viesť celosvetový vývoj v profesii kouča. ICF je nezisková organizácia, tvorená individuálnymi členmi – odborníkmi, ktorí koučujú, učia koučovanie, alebo robia výskum v tejto oblasti.

ICF sa ujala vedenia pri definovaní a vyváraní filozofie koučovania, rovnako aj pri ustanovení etických štandardov medzi svojimi členmi na celom svete. Prostredníctvom svojho vlastného Etického kódexu, Postupu pre revíziu etického správania a Nezávislej komisie pre etiku v koučovaní (IRB), ICF stanovuje profesionálne štandardy pre koučovanie a súčasne dáva spotrebiteľom možnosť podávať sťažnosti na etiku členov ICF a držiteľov certifikátov ICF. ICF taktiež prevádzkuje etickú Linku pomoci, ktorá prijíma sťažnosti v oblasti etiky prostredníctvom e-mailu ethics@coachfederation.org alebo telefonicky na čísle +1859 219 3580.

Vízia ICF

Koučovanie je neoddeliteľnou súčasťou prosperujúcej spoločnosti a každý člen ICF reprezentuje najvyššiu kvalitu profesionálneho koučovania.

Základné hodnoty ICF

Koučovia ICF sú zaviazaní k spoľahlivosti, otvorenosti, podpore a konzistentnosti a všetci členovia komunity ICF sú zodpovední za dodržiavanie nasledovných hodnôt.

 • Integrita: Dodržujeme najvyššie štandardy tak pre povolanie kouča, ako aj našej organizácie.
 • Vynikajúca kvalita: Stanovujeme a preukazujeme štandardy najvyššej kvality v koučovaní, kvalifikácii aj zručnostiach.
 • Spolupráca: Ceníme si sociálne prepojenie a budovanie komunity, ktoré sa uskutočňuje vďaka spolupráci a partnerstvu pri spoločnom dosahovaní úspechu.
 • Rešpekt: Ceníme si rozmanitosť a rôznorodosť našich členov na celom svete. Ľudia sú pre nás na prvom mieste a nikdy neohrozujeme štandardy, zásady a kvalitu.

Etika

V etike sa riadime morálnymi zásadami, založenými na konaní koučov v súlade s vyššie uvedenými základnými hodnotami ICF.

Čo očakávame od členov ICF pri dodržiavaní Etického kódexu

Pre získanie toho najlepšieho z každého jednotlivého kouča a člena ICF sa koučovia zaväzujú k nasledovnému:

 • k etickému správaniu ako základnému kameňu profesie kouča,
 • k nepretržitému vzdelávaniu v oblasti koučovania, ako je požadované,
 • k rozvoju ďalšieho sebauvedomenia, vlastnej sebakontroly a sebazdokonaľovania,
 • byť etickou osobnosťou a konať tak vo všetkých profesionálnych vzťahoch,
 • k neseniu úplnej zodpovednosti za činnosť vykonávanú ako člen ICF a kouč,
 • k plnej účasti a oddanosti povolaniu kouča a k dávaniu príkladu tak v práci kouča, ako aj v komunite koučov,
 • k udržiavaniu najvyšších štandardov spôsobom, ktorý sa pozitívne odráža na profesii kouča,
 • byť plne prítomný v každom jednotlivom vzťahu a situácii,
 • k uznávaniu a dodržiavaniu príslušných zákonov a predpisov každej krajiny, obce a miestneho riadiaceho orgánu,
 • k vytváraniu vhodných podmienok pre školiteľov, poskytovateľov služieb, koučov a koučov vo výcviku, aby sa stali profesionálnymi koučmi najvyššej úrovne,
 •  k akceptovaniu rôznorodosti a oceňovaniu rozmanitosti všetkých zúčastnených po celom svete.

Prvá časť:

Definícia pojmov

 • Koučing je partnerstvo s klientmi v ich v myšlienkovom a tvorivom procese, ktorý ich inšpiruje k maximalizácii ich osobného a profesijného potenciálu.
 • Kouč ICF súhlasí s praktickým využívaním kľúčových kompetencií ICF a zaväzuje sa k dodržiavaniu Etického kódexu ICF.
 • Profesionálny koučovací vzťah existuje, ak koučovanie zahŕňa dohodu (vrátane zmlúv), ktorá definuje zodpovednosti každej strany.
 • Roly v koučovacom vzťahu: v záujme objasnenia rolí v koučovacom vzťahu je často nutné rozlišovať medzi klientom a objednávateľom. Vo väčšine prípadov je klient a objednávateľ tá istá osoba, preto sú spoločne označovaní ako klient. Avšak pre účely identifikácie ICF tieto roly definuje nasledovne:
 • "Klient“/„Koučovaný“ je osoba, ktorá je koučovaná.
 • "Zadávateľom" alebo „sponzorom“ je subjekt (vrátane jeho predstaviteľov), ktorý platí a/alebo zabezpečuje poskytovanie služieb koučovania. Dohoda o koučovaní by mala v každom prípade jasne stanovovať práva, roly a zodpovednosti ako pre klienta, tak pre objednávateľa v prípade, ak klient a objednávateľ sú rôzne osoby.
 • Účastník koučovacieho výcviku je osoba, ktorá sa zapísala do koučovacieho výcviku pre koučov, alebo osoba, ktorá spolupracuje so supervízorom alebo mentorom koučovania s cieľom naučiť sa proces koučovania, alebo rozšíriť a rozvíjať svoje koučovacie zručnosti.
 • Konflikt záujmov je situácia, v ktorej má kouč značný súkromný alebo osobný záujem ovplyvňovať ciele svojho klienta.

 

Druhá časť

Štandardy etického správania podľa ICF

Kapitola 1: Profesionálne správanie kouča všeobecne

Ako kouč:

  1. Konám/správam sa v súlade s Etickým kódexom ICF vo všetkých situáciách, vrátane koučovacieho výcviku, mentoringu a supervízie.
  2. Zaväzujem sa bezodkladne prijať príslušné opatrenia, prípadne kontaktovať ICF, ak bol porušený, alebo hrozí porušenie Etického kódexu ICF, týkajúce sa mňa alebo iných koučov, trénerov či mentorov.
  3. Informujem a šírim ďalej povedomie o povinnostiach stanovených týmto Etickým kódexom ostatným – organizáciám, zamestnancom, objednávateľom, koučom a ďalším, pre ktorých by informácie o povinnostiach ustanovených týmto kódexom mohli byť užitočné.
  4. Vo všetkých profesijných činnostiach sa vyhýbam protiprávnej diskriminácii na základe veku, rasy, pohlavia, etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie, náboženstva, národnosti alebo zdravotného postihnutia.
  5. Vo verbálnych a písomných vyhláseniach uvádzam pravdivé a presné informácie o tom, čo ponúkam ako kouč, čo znamená profesia kouča a ICF.
  6. Presne uvádzam svoju kvalifikáciu kouča, odbornosť, skúsenosti, výcviky/tréningy/školy, certifikáty a akreditácie ICF.
  7. Rešpektujem a oceňujem príspevky iných a za svoje vydávam iba tie materiály, ktoré som sám vytvoril. Beriem na vedomie, že porušenie tohto štandardu môže viesť k nároku tretej osoby na právne vyrovnanie.
  8. Za každých okolností sa snažím rozpoznať svoje osobné problémy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť môj výkon v koučovaní alebo mohli byť v rozpore s mojimi profesionálnymi vzťahmi. V takomto prípade okamžite vyhľadám zodpovedajúcu odbornú pomoc a podniknem príslušné opatrenia. Ak to budú vyžadovať okolnosti, zvážim možnosť pozastaviť alebo natrvalo ukončiť moje koučovacie vzťahy.
  9. Uvedomujem si, že Etický kódex sa vzťahuje na mojich klientov, koučovaných, účastníkov výcvikov koučovania, mentorovaných a osoby v mojej supervízii.
  10. Zaznamenávam a poskytujem správy z výskumov kompetentne, čestne a v rámci uznávaných vedeckých štandardov a platných príslušných smerníc. Svoj výskum vykonávam po dohode a so súhlasom zúčastnených spôsobom, ktorý ich chráni pred možnými škodami. Všetky výskumné činnosti budú vykonávané spôsobom, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa výskum uskutočňuje.
  11. Udržiavam, uchovávam a likvidujem všetky záznamy, vrátane elektronických spôsobov a komunikácie, vytvorené počas môjho pôsobenia ako kouča spôsobom, ktorý zaručuje dôvernosť, bezpečnosť a ochranu súkromia a je v súlade s platnými zákonmi a dohodami.
  12. Používam kontaktné informácie členskej základne ICF (e-mailové adresy, telefónne čísla a pod.) iba spôsobom a v rozsahu schválenom ICF.

Kapitola 2: Konflikt záujmov

Ako kouč:

  1. Vedome sa snažím predchádzať akémukoľvek konfliktu záujmov, aj potenciálnemu, a v prípade výskytu takéhoto konfliktu budem o ňom otvorene informovať a ponúknem svoje odstúpenie.
  2. Vyjasním roly interných koučov, stanovím hranice a medzi zúčastnenými stranami zhodnotím možný konflikt záujmov
  3. Informujem klienta aj objednávateľov o možnej odmene od tretej strany, ktorú prijmem za postúpenie klienta alebo ktoré zaplatím za získanie klienta.
  4. Rešpektujem nestranný vzťah medzi koučom a klientom bez ohľadu na formu odmeny.

Kapitola 3: Profesionálny prístup voči klientom

Ako kouč:

  1. Svojich klientov, potenciálnych klientov a zadávateľov pravdivo informujem o potenciálnej hodnote koučovacieho procesu a význame práce kouča.
  2. Prostredníctvom dôsledného vysvetlenia sa snažím zabezpečiť, aby počas prípravného alebo najneskôr počas prvého stretnutia koučovaný klient a zadávateľ čo najlepšie porozumeli podstate koučovania, jeho prínosom a limitom, podstate a obmedzeniam zachovania mlčanlivosti, finančným podmienkam a všetkým ďalším bodom koučovacej dohody.
  3. Pred začiatkom koučovacieho vzťahu mám so svojimi klientmi a zadávateľmi uzavretú jasnú dohodu o koučovaní a túto dohodu dodržujem. Dohoda stanovuje roly, zodpovednosti a práva všetkých zúčastnených strán.
  4. Som si vedomý svojej zodpovednosti za stanovenie jasných, vhodných a kultúrne citlivých hraníc, ktoré definujú vzájomnú komunikáciu/vzájomné interakcie, fyzický alebo iný kontakt, ktorý môžem mať s klientmi alebo zadávateľmi.
  5. Vyhýbam sa akémukoľvek sexuálnemu alebo ľúbostnému vzťahu so súčasným klientom alebo objednávateľom/sponzorom, účastníkom koučovacieho výcviku, mentorovaným alebo osobou v supervízii. Aby som zabezpečil celkové bezpečné prostredie, dohliadnem na možnosť prípadnej sexuálnej intimity medzi zúčastnenými stranami vrátane môjho podporného personálu a/alebo asistentov a vykonám príslušné kroky na vyriešenie prípadného problému alebo zruším dohodu o koučovaní.
  6. Rešpektujem právo klienta na ukončenie koučovacieho vzťahu kedykoľvek počas koučovacieho procesu v súlade s ustanoveniami dohody o koučovaní. Pozorne si všímam zmeny, ku ktorým dochádza u klienta pod vplyvom koučovacieho vzťahu.
  7. Podporím klienta alebo zadávateľa k zmene, ak sa budem domnievať, že by mu viac pomohol iný kouč alebo iné riešenie, a ak to budem považovať za potrebné alebo vhodné, navrhnem mu vyhľadať služby iných odborníkov.

Kapitola 4: Zachovanie mlčanlivosti/Ochrana osobných údajov

Ako kouč:

  1. Dodržiavam najprísnejšiu úroveň zachovania mlčanlivosti so všetkými klientmi a zadávateľmi, okrem prípadov, ak je jej porušenie požadované zo zákona.
  2. Mám jasne stanovené, akým spôsobom budú zdieľané informácie z koučovania medzi koučom, klientom a zadávateľom.
  3. Ako kouč, mentor, supervízor koučovania alebo lektor mám s klientom a zadávateľom, účastníkom kurzu koučovania, osobou v mentorovaní alebo v supervízii jasnú dohodu o situáciách, kedy nebudem môcť dodržať zachovanie mlčanlivosti (napr. nezákonná činnosť, platný súdny príkaz alebo predvolanie, bezprostredné alebo možné riziko ohrozenia seba alebo iných, atď.). Uistím sa, že klient aj objednávateľ/sponzor, účastník kurzu koučovania, mentorovaný alebo osoba v supervízii vedome a dobrovoľne svojím podpisom súhlasili s touto výnimkou zo zachovania mlčanlivosti. Ak sa odôvodnene domnievam, že nastala niektorá z vyššie uvedených situácií, informujem o tom príslušné úrady.
  4. Od všetkých svojich spolupracovníkov požadujem dodržiavanie „Kapitoly 4 – Zachovanie mlčanlivosti/ochrana osobných údajov, bod 26“ Etického kódexu ICF, ako aj všetky ostatné časti Etického kódexu ICF, ktoré by mohli byť aplikované.

Kapitola 5: Ďalší rozvoj

Ako kouč:

 1. Zaväzujem sa, že budem pokračovať v neustálom rozvoji svojich profesionálnych zručností.

Tretia časť

Etický sľub ICF

Ako kouč ICF sa zaväzujem, že budem ctiť etické a právne záväzky voči svojim klientom a zadávateľom, kolegom a širokej verejnosti. Sľubujem, že budem dodržiavať Etický kódex ICF a uplatňovať tieto štandardy voči všetkým, ktorých koučujem, učím, mentorujem alebo im poskytujem supervíziu.

Ak poruším tento Etický sľub alebo ktorúkoľvek časť Etického kódexu ICF, súhlasím, že ICF ma podľa svojho výhradného uváženia môže brať na zodpovednosť. Ďalej súhlasím s tým, že moja zodpovednosť voči ICF za porušenie môže zahŕňať sankcie, ako je strata môjho členstva v ICF a/alebo mojej ICF certifikácie.

Pre viac informácií o postupe pri porušení Etického kódexu vrátane odkazu pre podanie sťažností, prosím, kliknite sem.

 

Prijaté Celosvetovou radou ICF v júni 2015.

(zdroj: http://www.icf.sk/co-je-icf/eticky-kodex-icf)