201910_Rozvoj sociálnych komptencií pre interdisciplinárny tím