Rozhovor do Radničných novín

Eva Račková je mediátorka. Spolupracuje s nitrianskou radnicou, kde poskytuje svoje služby v Klientskom centre. V rozhovore vysvetľuje, prečo je namiesto súdneho konania efektívnejšie využiť mediáciu. Dozviete sa aj to, aké sú najväčšie výhody mediácie v porovnaní so súdnym konaním.

Mediácia je v spoločnosti stále málo známa. Ako by ste definovali pojem „mediácia“ ?

 Mediácia je mimosúdne riešenie sporov. Ide o nedirektívny spôsob vedenia komunikácie, o intervenciu tretej strany – mediátora, smerom ku dosiahnutiu dohody v spore, v ktorom sa sporiace strany ocitli. Rola mediátora, ako aj fázy, postupy a techniky mediačného procesu sú teoreticky definované a špecifikované. Mediácia nie je o práve (interpretácii zákonov), ale o spôsoboch riešenia konfliktu, a preto je jej podstatou komunikačná zručnosť a vedomosti z oblasti psychológie a medziľudských vzťahov.

Ako je teda možné zvýšiť na verejnosti povedomie o mediácii?

Povedomie o mediácii v dnešnej dobe je možné zvyšovať rôznymi cestami. Záleží na tom, kto bude zvyšovať povedomie o mediácii. My teraz spolu v tomto rozhovore k tomu prispievame. To však nestačí. Teda aby som odpovedala na Vašu otázku, povedomie o mediácii môžu šíriť obce a mestá na svojich weboch ako služby pre občanov, školy cez modely rovesníckej –peer mediácie. Každý mediátor si robí reklamu sám. Ale ako komunita vieme verejnosť osloviť aj podujatiami ako sú konferencie, panelové diskusie, workshopy ap.

Prečo ste sa rozhodli pre kariéru v oblasti mediácie?

Verím vo filozofiu mediácie, myšlienka zmieru, prináša pokoj. Neriešený konflikt je pre naše telo toxický a oberá nás o životnú energiu a kľud. V hľadaní alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov nájdeme optimálnu cestu, rozhodnutie, ktoré je našim rozhodnutím za ktoré preberáme zodpovednosť. To ako bude vyzerať výsledná dohoda na konci mediácie je o schopnosti a osobnostnej zrelosti zúčastnených. Mať vôľu a byť nastavený dohodnúť sa, vedieť ustúpiť, súhlasiť so spoluprácou a mať úctu k názoru iného, to nedokáže každý. Preto niekedy mediácia nezačne práve pre „zaťatosť“ a neochotu dohodnúť s druhou stranou sporu.

Kto je mediátor?

Mediátor je nezávislá a nestranná osoba. Keďže ide o mimosúdne riešenie sporov, mediátor nemusí byť nevyhnutne osoba s právnym vzdelaním, podmienkou je mať ukončené vysokoškolské štúdium a absolvovať odbornú prípravu mediátorov. Mediátor je zapísaný a vedený v registri mediátorov na stránke MS SR. Mediátorove kompetencie sú jeho schopnosti a zručnosti v oblasti medziľudskej komunikácie. Je to osoba, ktorá aktívne počúva, vie narábať s emóciami a potrebami klientov v konflikte, premieňa obvinenia na vecné požiadavky, pomáha formulovať neutrálne výroky, počúva čo je „za slovami“, sleduje dynamiku procesu a vytvára vzťah spolupráce. Dohliada na dodržiavanie pravidiel, zabezpečuje a podporuje rovnosť príležitosti pre všetky zúčastnené strany. Počas procesu dáva aktívne spätnú väzbu a sumarizuje jednotlivé kroky stretnutia.

Úlohou mediátora je:

 • oboznámiť účastníkov mediačného stretnutia s tým, ako proces prebieha;
 • uistiť účastníkov, že každý z nich dostane priestor na vyjadrenie – svoj neprerušovaný čas;
 • udržiavať komunikáciu zameranú na spor a jeho riešenie;
 • pomôcť vyjasniť a identifikovať jednotlivé body sporu s cieľom vyjadriť vlastné prežívanie udalosti sporu každým účastníkom;
 • podnecovať diskusiu;
 • pomáhať sprostredkovať rôzne perspektívy videnia sporu pomocou vhodných otázok.

Úlohou mediátora nie je:

 • radiť ako vzniknutý problém vyriešiť.
 • robiť rozhodnutia v mene účastníkov;
 • rozhodovať o správnosti alebo nesprávnosti riešenia, na ktorom sa zhodli účastníci sporu;
 • hodnotiť vzniknutý problém, príp. správanie sa účastníkov sporu;
 • poskytovať právne, finančné alebo iné odborné služby (ak si to okolnosti sporu vyžiadajú, mediátor po dohode s účastníkmi prizve špecialistu/experta).

Aký bol váš prvý spor, ktorý ste mediovali?

Bol to rodinný spor, kde sa súrodenci nevedeli dohodnúť kto a ako sa bude starať o rodiča. Našli optimálny spôsob a dohodli sa.

Čo je najťažšie na mediácii?

Najťažšie na mediácii sú situácie, keď sa stretávate s nevôľou u účastníkov. Nechcieť vidieť veci z druhej strany. Priznať, že keď jeden je poškodený, že aj na druhej strane je to tak isto. Mediácia je dobrovoľná, nikoho nemôžeme donútiť ku konaniu. Konflikty patria ku životu. Kým jedni sa na konflikty pozerajú ako na niečo deštruktívne, iní vidia príležitosť na zmenu. A to je dôvod, prečo má mediácia zmysel. Každý z nás má možnosť rozhodnúť sa ako zareaguje a to vo všetkých momentoch svojho života. Keby sme si uvedomovali akú moc máme ovplyvniť svoje životy a konania, boli by sme viac otvorení na riešenia a aktívne vyhľadávanie spolupráce. Či si to chceme alebo nechceme pripustiť, emócie sú súčasťou našej osobnosti. Prežíva ich každý z nás a dá sa s nimi úžasne pracovať. Ak sme plní hnevu ponorení v nenávisti, ochudobňujeme o pokoj a radosť seba a svoje okolie a zlosť zatieni naše triezve a racionálne uvažovanie. Naopak, ak sa v živote sústredíme na radosť, pokoj a láskavosť, vedome budeme mať moc ovplyvniť naše konanie týmto smerom. Mali by sme mať na pamäti, že nikdy nebudeme mať šancu druhý krát prežiť náš život, neexistuje reparát, každý deň máme šancu to ovplyvniť alebo zmeniť, prevziať rozhodnutie za svoj život.

Na Slovensku sa mediácia využíva veľmi málo. Pritom ide o jednoduchšie riešenie súdneho sporu – mediáciou. Prečo je to tak?

Mediácia je dobrovoľná, nikoho nemôžete donútiť aby prišiel. Účastníkov na podnet navrhovateľa vyzývam, rozprávam sa o tom čo mediáciou získajú, ale viac nemôžem. Mediácia potrebuje masívnu kampaň zo všetkých strán.

Aké sú najväčšie výhody mediácie v porovnaní so súdnym konaním?

Časová flexibilita, je finančne menej náročná, no hlavne majú možnosť ovplyvniť výsledok mediačnej dohody ku svojej optimálnej spokojnosti. V súdnom konaní to možné nie je.

Ako to je so samotnou dohodou? Musia ísť sporné strany k notárovi, aby bola dohoda vykonateľná?

 Nie vždy musia ísť strany k notárovi, aby spísali notársku zápisnicu, mediačná dohoda, pokiaľ spĺňa všetky náležitosti je platná a záväzná pre účastníkov konania, predpokladá rešpektovanie a dobrovoľné dodržiavanie dohody zo strany osôb zúčastnených na mediácii. V zákone o mediácii č. 420/2004 v § 15 ods. 2 sa uvádza: „Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.“ V prípade, že sa niektorá zo strán obáva, že by mohlo dôjsť k neplneniu mediačnej dohody, môže byť spísaná ako notárska zápisnica a má exekučný titul.

Pre ktoré typy sporov je podľa vás vhodná mediácia? V zásade všetky okrem tých ktoré sa týkajú trestných vecí.

Občiansko-právne vzťahy (susedské, dedičské, vlastnícke a spoluvlastnícke).

Rodinno-právne vzťahy (úprava striedavej starostlivosti o deti, vyživovacia povinnosť voči rodičom, spolunažívanie partnerov, manželov ap.).

Obchodno-záväzkové vzťahy (komerčná oblasť, vnútropodnikové vzťahy, dodávateľsko-odberateľské spory ap.).

Pracovno-právne vzťahy (vzťah podriadený – nadriadený, vzťahy medzi zamestnancami,  resp. ostatné oblasti týkajúce sa pracovného pomeru).

Mediačné služby poskytujete aj v Klientskom centre na Mestskom úrade v Nitre. Je záujem zo strany občanov o tieto služby?

Áno. Občania Nitry, ale aj okolitých obcí prichádzajú a hľadajú pomoc. Prvé stretnutie je bezplatné. Klientom vysvetľujem čo je a nie je mediácia, aká je moja úloha, čo je zmyslom mediácie.  Ľudia poväčšine nevedia čo je mediácia a zamieňajú si to s právnym poradenstvom. Keď im položím otázku: Čo by malo byť výsledkom mediácie, tak, aby boli spokojní? Odpoveď je často: „vy mi povedzte, poraďte mi“. Mediátor NERADÍ. 

Kde a kedy Vás môžu klienti vyhľadať na mestskej radnici? Kde inde vás ešte môžu kontaktovať?

Na MsÚ som v Klientskom centre č. 9 v pondelky po telefonickej dohode, od 14:00-15:00.

Mediačnú kanceláriu mám v centre na Sládkovičovej ulici 11 v Nitre.

***

ĎAKUJEM ZA ROZHOVOR

Ľudmila Synaková

Článok bol uverejnený v Radničných novinách 10/20 na strane 18-20.