Prihláška

  Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania

  Tréning komunikačných zručností v práci zdravotníckeho pracovníka

   

  Modul č.:

  Evidenčné číslo:

  Termín konania:

  Miesto konania:

   

  Účastník vzdelávacej aktivity:

  Titul, meno, priezvisko:

  Dátum narodenia:

  Miesto narodenia:

  Trvalý pobyt:

  Štát narodenia:

  Email:

  Tel.č.:

  Pracovné zaradenie:

  Pracovná pozícia:

  Platobné údaje: IBAN SK91 1100 0000 0029 1990 9841 (do poznámky pri platbe uveďte svoje meno)