Prihláška

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania

Tréning komunikačných zručností v práci zdravotníckeho pracovníka

 

Modul č.:

Evidenčné číslo:

Termín konania:

Miesto konania:

 

Účastník vzdelávacej aktivity:

Titul, meno, priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Trvalý pobyt:

Štát narodenia:

Email:

Tel.č.:

Pracovné zaradenie:

Pracovná pozícia:

Platobné údaje: IBAN SK91 1100 0000 0029 1990 9841 (do poznámky pri platbe uveďte svoje meno)